YADDAŞ

VƏRƏQƏSİ

ƏMLAKIN YANĞINDAN VƏ DİGƏR ƏLAVƏ RİSKLƏRDƏN SIĞORTASI ÜZRƏ YADDAŞ VƏRƏQƏSİ