SIĞORTA HADİSƏSİ

SIĞORTA HADİSƏSİ BAŞ VERƏRSƏ TƏŞVİŞƏ DÜŞMƏYİN VƏ “NAXÇIVANSIĞORTA” ASC-NİN YANINIZDA OLACAĞINDAN ƏMİN OLUN. SİZİN TƏMİNATÇINIZIQ...

 
Hadisə baş verdikdə:
 
 1. Respublikamızın istənilən bölgəsində vaxtından asılı olmayaraq sığorta hadisəsinin baş verməsi barədə xəbər tutduqdan dərhal sonra və ya mümkün olan ən qısa müddət ərzində 24/7 xidmətinizdə olan 1175 qısa nömrəsi, yaxud +994 60 311 17 17 mobil nömrəsi ilə əlaqə saxlayın (eyni zamanda məlumatlandırılmalı olan səlahiyyətli dövlət orqanları ilə);
 2. Əməkdaşımızla məsləhətləşmədən sığorta obyektini hadisə yerindən götürməyin və hadisə yerini tərk etməyin;
 3. Baş vermiş hadisə barəsində səlahiyyətli dövlət orqanına (101 Yanğınsöndürmə Xidməti, DİN-102 və ya FHN-112) məlumat verin;
 4. Hadisə nəticəsində xəsarət alan olarsa təcili tibbi yardım xidmətinə (103) məlumat verin.

SIĞORTA HADİSƏSİNİN TƏNZİMLƏNMƏSİ

Sığorta hadisəsi baş verdikdə bu barədə sığortalı və ya sığorta olunan şəxs, yaxud faydalanan şəxs hadisədən xəbər tutduqdan dərhal sonra və ya mümkün olan ən qısa müddət ərzində sığortaçıya və ya onun nümayəndəsinə, eyni zamanda həmin hadisə barədə məlumatlandırılmalı olan səlahiyyətli dövlət orqanlarına hər hansı vasitə ilə xəbər verməlidir.

Sığorta hadisəsinin baş verməsi faktını təsdiq edən və sığorta ödənişinin həcminin müəyyənləşdirilməsi üçün lazım olan sənədlər və məlumatlar sığortalıdan tələb edilir.

Sığorta hadisəsi nəticəsində dəymiş zərərin miqdarını sığortalının, sığorta olunanın və ya faydalanan şəxsin, yaxud onların nümayəndəsinin təqdim etdiyi sığorta tələbi əsasında mümkün olan ən qısa müddət ərzində sığortaçı müəyyən edir.

Zərərin sığortaçı tərəfindən qiymətləndirilməsi, habelə miqdarı barədə tərəflər arasında razılıq əldə edilmədikdə zərərin miqdarının qiymətləndirilməsi “Sığorta fəaliyyəti haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 10.10-cu maddəsinin tələbi nəzərə alınmaqla, təyin olunan müstəqil ekspert tərəfindən aparılır.

SIĞORTA ÖDƏNİŞİ

 • Sığоrtа şəhаdətnаməsi üzrə sığоrtа ödənişlərinin ümumi miqdаrı sığоrtа məbləğini аşа bilməz.
 • Sığorta ödənişi Sığortalıdan tələb olunan sənədlərdən sonuncusunun Sığortaçıya daxil olduğu tarixdən 7 (yeddi) iş günündən gec olmayaraq verilir.
 • Azadolma tətbiq olunarsa - sığorta ödənişi azadolma miqdаrı çıхılmаqlа vеrilir.
 • Sığorta ödənişinin ödənilməsi zamanı sığortaçı sığorta ödənişi məbləğindən sığortalının ona ödəməli olduğu, vaxtı çatmış və ya gecikdirilmiş sığorta haqqı məbləğini tutmaq hüququna malikdir.
 • Əgər sığorta ödənişindən imtina edilərsə sığortalıya, sığorta olunana və ya faydalanan şəxsə sığorta ödənişinin verilməsindən imtina haqqında yazılı şəkildə əsaslandırılmış bildiriş təqdim edilir.

SIĞORTA ÖDƏNİŞİNİN VERİLMƏSİNDƏN AŞAĞIDAKI HALLARDA İMTİNA EDİLİR:

 1. Sığorta müqaviləsinin tələblərinə əməl edilməməsi nəticəsində sığortaçının hadisənin sığorta hadisəsi olub-olmamasını müəyyənləşdirmək imkanından məhrum olması;
 2. Sığortalının müvafiq hadisənin baş verməsinə yönələn qəsdən etdiyi hərəkəti və ya hərəkətsizliyi, habelə hadisə ilə birbaşa səbəb əlaqəsində olan qəsdən cinayət törətməsi;
 3. Müqavilədə hərbi risklərin sığortalanması nəzərdə tutulmadıqda hadisənin baş verməsinin hərbi əməliyyatlar və ya hərbi xarakterli tədbirlər hesab edilən halların nəticəsi olması;
 4. Sığortalının sığortalanmış əmlaka dəyən zərərin qarşısını almaq və ya həcmini azaltmaq üçün lazımi və mümkün tədbirləri görmək iqtidarında olduğu halda, həmin tədbirləri qəsdən görməməsi;
 5. Sığortalının zərər dəymiş əmlakı sığorta hadisəsindən dərhal sonrakı vəziyyətdə sığortaçıya təqdim etməməsi səbəbindən sığortaçını zərərin həcmini müəyyənləşdirmək imkanından tam və ya qismən məhrum etməsi;
 6. Sığortalının sığortaçıya qəsdən yanlış məlumat verməsi nəticəsində sığortaçının sığorta riskini qiymətləndirmək, həmçinin sığorta hadisəsinin səbəblərini və dəyən zərərin həcmini müəyyənləşdirmək imkanından tam və ya qismən məhrum olması;
 7. Əmlakın sığortası üzrə sığortalı, sığorta olunan və ya faydalanan şəxsin zərərin əvəzini tam olaraq zərər dəyməsində təqsirli olan şəxsdən alması; zərərvuran zərərin əvəzini qismən ödəmiş olduqda sığorta ödənişindən ödənilmiş məbləğ həcmində imtina edilir.

SIĞORTA HADİSƏSİ ZAMANI ONLAYN MÜRACİƏT FORMASI

Xahiş olunur bütün sahələri doldurun
Xahiş olunur bütün sahələri doldurun
Xahiş olunur bütün sahələri doldurun
Xahiş olunur bütün sahələri doldurun
Xahiş olunur bütün sahələri doldurun
Xahiş olunur bütün sahələri doldurun
Xahiş olunur bütün sahələri doldurun
Xahiş olunur bütün sahələri doldurun
Xahiş olunur bütün sahələri doldurun

SIĞORTA ÖDƏNİŞİNİN VERİLMƏSİ ÜÇÜN TƏLƏB OLUNAN SƏNƏDLƏR

Əmlakın yanğın və digər əlavə risklərdən sığortası üzrə Sığorta ödənişinin verilməsi üçün tələb olunan sənədlər
 1. Sığortalının və ya faydalanan şəxsin sığortaçıya ünvanladığı sığorta tələbi (ərizə, müraciət);
 2. Məlumat verilməli olan dövlət orqanın hadisə barədə təqdim etdiyi müvafiq sənəd (arayış);
 3. Zərər dəymiş əmlakın mülkiyyət hüququnu təsdiq edən sənədlərin (çıxarış, texniki pasport və s.) surəti;
 4. Sığorta müqaviləsi (Sığorta şəhadətnaməsi);
 5. Sığortalının şəxsiyyətini təsdiq edən sənəd;
 6. Zərər məbləğini təsdiq edən sənəd (qiymətləndirmə aktı);
 7. Foto şəkillər və əgər varsa video materiallar;
 8. Faydalanan şəxsin razılıq ərizəsi;
 9. Faydalanan şəxs hüquqi şəxs olduqda - hüquqi şəxsin VÖEN-i, nümayəndəsinə verilmiş etibarnamə və onun şəxsiyyət vəsiqəsi.